Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu oznacza zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz warunki przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
1.2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu.
1.3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko tej witryny. Administracja serwisu nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony osób trzecich, do których Użytkownik może przejść z linków dostępnych w serwisie.
1.4. Administracja serwisu nie weryfikuje poprawności danych osobowych podanych przez Użytkownika serwisu.

2. Przedmiot polityki prywatności

2.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zobowiązania Administracji Witryny do nieujawniania i zapewnienia ochrony danych osobowych, które Użytkownik przekazuje na żądanie Administracji Witryny.
2.2. Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności podaje Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny w serwisie.

3. Cele zbierania informacji poufnych

3.1. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administrację Serwisu w celu:

3.1.1. Identyfikacja użytkownika do zamówienia.
3.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów Serwisu.
3.1.3. Nawiązywanie informacji zwrotnej z Użytkownikiem, w tym wysyłanie wiadomości, próśb o korzystanie z Serwisu, świadczenie usług, przetwarzanie próśb i próśb od Użytkownika.
3.1.4. Ustalenie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.
3.1.5. Potwierdzenie prawdziwości i kompletności podanych przez Użytkownika danych osobowych.
3.1.6. Powiadomienie Użytkownika Serwisu o statusie Zamówienia.
3.1.7. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienta i wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z Serwisu.
3.1.8. Udzielanie Użytkownikowi jego zgody, aktualizacje produktów, oferty specjalne, informacje o cenach, biuletyny i inne informacje w imieniu witryny lub w imieniu partnerów witryny.
3.1.9. Realizacja działań reklamowych za zgodą Użytkownika.
3.1.10. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do stron lub usług partnerskich w celu otrzymywania produktów, aktualizacji i usług.

4. Obowiązki stron

4.1. Użytkownik musi:

4.1.1. Podaj informacje o danych osobowych wymaganych do korzystania z Serwisu.
4.1.2. Zaktualizuj, uzupełnij podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

4.2. Administracja serwisu jest zobowiązana do:

4.2.1. Korzystaj z uzyskanych informacji wyłącznie w celach określonych w paragrafie 3 niniejszej Polityki Prywatności.
4.2.2. Dbać o poufność informacji poufnych, nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, jak również nie sprzedawać, wymieniać, publikować lub w inny możliwy sposób nie ujawniać przekazanych danych osobowych Użytkownika.
4.2.3. Podejmij środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą powszechnie stosowaną do ochrony takich informacji w istniejących transakcjach biznesowych.
4.2.4. Zablokuj dane osobowe należące do Użytkownika od momentu złożenia wniosku lub żądania Użytkownika, jego przedstawiciela ustawowego lub upoważnionego organu do ochrony praw osób, których dane osobowe dotyczą, na okres weryfikacji, w przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem.

5. Odpowiedzialność stron

5.1. Administracja strony, która nie wypełniła swoich zobowiązań, ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Użytkownika w związku z niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych zgodnie z prawem Ukrainy.

5.2. W przypadku utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te poufne informacje:

5.2.1. Stał się własnością publiczną przed jego utratą lub ujawnieniem.
5.2.2. Został odebrany od strony trzeciej, zanim został odebrany przez Administrację Witryny.
5.2.3. Zostało ujawnione za zgodą Użytkownika.

6. Rozwiązywanie sporów

6.1. Przed złożeniem pozwu w sporach wynikających z relacji pomiędzy Użytkownikiem serwisu a Administracją serwisu, obowiązkowe jest zgłoszenie roszczenia (pisemna propozycja dobrowolnego rozwiązania sporu).
6.2. Odbiorca reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji zawiadamia reklamującego na piśmie o wynikach reklamacji.
6.3. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie skierowany do sądu zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.
6.4. Do niniejszej Polityki Prywatności i Relacji między Użytkownikiem a Administracją Witryny stosuje się obowiązujące prawodawstwo Ukrainy.

7. Dodatkowe warunki

7.1. Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.
7.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia na Stronie Internetowej Spółki, chyba że nowa wersja Polityki stanowi inaczej